DMCA

Data loss and reconstruction in wireless sensor networks (2014)

by Linghe Kong , Mingyuan Xia , Xiao-yang Liu , Guangshuo Chen , Yu Gu , Ieee Member , Min-you Wu , Ieee Senior Member , Xue Liu , Ieee Member
Venue:IEEE TPDS
Citations:2 - 1 self