DMCA

EMBRYONIC STEM CELLS/INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS Birth of Parthenote Mice Directly from Parthenogenetic Embryonic Stem Cells (2009)

Cached

Download Links

by Zhisheng Chen , Zhong Liu , Junjiu Huang , Tomokazu Amano , Chao Li , Shanbo Cao , Chao Wu , Bodu Liu , Lingjun Zhou , Mark G Carter , David L Keefe , Xiangzhong Yang , Lin Liu