DMCA

Moral Hazard and Other-Regarding Preferences,” (2004)

by Hideshi Itoh , Shinsuke Kambe , Michihiro Kandori , Hi-Toshi Matsushima , Masahiro Okuno-Fujiwara , Pedro Rey Biel , Takashi Shimizu , Katsuya Takii
Venue:Japanese Economic Review,
Citations:53 - 0 self