DMCA

bFGF Regulates PI3-Kinase-Rac1-JNK Pathway and Promotes Fibroblast Migration in Wound Healing (2010)

by Shigeyuki Kanazawa , Toshihiro Fujiwara , Shinsuke Matsuzaki , Kenta Shingaki , Manabu Taniguchi , Shingo Miyata , Masaya Tohyama , Yasuo Sakai , Kenji Yano , Ko Hosokawa , Tateki Kubo
Citations:5 - 1 self