DMCA

doi:10.1093/nar/gkq721 PmiRKB: a plant microRNA knowledge base (2010)

by Yijun Meng , Lingfeng Gou , Dijun Chen , Chuanzao Mao , Yongfeng Jin , Ping Wu , Ming Chen