DMCA

Review Article Characteristics and Clinical Managements of Chronic Skin Ulcers Based on Traditional Chinese Medicine

by Fu-lun Li , Yi-fei Wang , Xin Li , Feng Li , Rong Xu , Jie Chen , Lin Geng , Bin Li