DMCA

Power-aware run-time incremental mapping for 3-d networks-on-chip

by Xiaohang Wang , Maurizio Palesi , Mei Yang , Yingtao Jiang , Michael C Huang , Peng Liu
Venue:in NPC, 2011
Citations:3 - 1 self