DMCA

for the detection of protein-protein interactions

by Qiongming Liu , Qing Chen , Jian Wang , Ying Zhang , Ying Zhou , Cong Lin , Wei He , Fuchu He , Danke Xu