DMCA

A drosomycin-GFP reporter (1998)

Cached

Download Links

by Bmb Rep , Yasuharu Ninomiya , Xing Cui , Takeshi Yasuda , Bing Wang , Dong Yu , Emiko Sekine-suzuki , Mitsuru Nenoi
Venue:THE JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY
Citations:3 - 1 self