DMCA

RESEARCH ARTICLE Open Access Outcome of vulvar reconstruction in patients with advanced and recurrent vulvar malignancies

Cached

Download Links

by Wei Zhang , Ang Zeng , Jiaxin Yang , Dongyan Cao , Xiaodong He , Xiaojun Wang , Yan You , Jie Chen , Jinghe Lang , Keng Shen