DMCA

Article Ginsenoside Rd Attenuates Mitochondrial Permeability Transition and Cytochrome c Release in Isolated Spinal Cord Mitochondria: Involvement of Kinase-Mediated Pathways (2014)

by Jin-song Zhou , Jiang-feng Wang , Bao-rong He , Yong-sheng Cui , Xiang-yi Fang , Jian-long Ni , Jie Chen , Kun-zheng Wang