DMCA

doi:10.1093/nar/gkl031 WEGO: a web tool for plotting GO annotations (2005)

by Jia Ye , Lin Fang , Hongkun Zheng , Yong Zhang , Jie Chen , Zengjin Zhang , Jing Wang , Shengting Li , Ruiqiang Li , Lars Bolund , Jun Wang