DMCA

PATTERN RECOGNITION BY AN ARTIFICIAL TACTILE SENSE

Cached

Download Links

by Gen-ichiro Kinoshita , Shuhei Aida , Masahiro Mori