DMCA

Innovative Experiments enable Wearable Applicationsśuccess.... 29

Cached

Download Links

by Zukünftige Anwendungen , Holger Kenn , Hendrik Witt , Technologie-zentrum Informatik , Nomadische Und , Holger Kenn , Hendrik Witt , Bauhaus-universität Weimar , M. Eissele , T. Ertl , T. Klug , T. Ziegert , A. Zinnen , V. Carlsson , E. Morales Kluge , A. Lange , A. Breiter