DMCA

Article A 181 GOPS AKAZE Accelerator Employing Discrete-Time Cellular Neural Networks for Real-Time Feature Extraction (2015)

by Guangli Jiang , Leibo Liu , Wenping Zhu , Shouyi Yin , Shaojun Wei