DMCA

Bilingual Active Learning for Relation Classification via Pseudo Paral- lel Corpora

by Longhua Qian , Haotian Hui Ya'nan Hu , Guodong Zhou , Qiaoming Zhu