DMCA

Unauthorized Cross-App Resource Access on MAC OS X and iOS

Cached

Download Links

by Luyi Xing , Xiaolong Bai , Tongxin Li , Xiaofeng Wang , Kai Chen , Xiaojing Liao