DMCA

Chapter 14 Segmentation and Blood Flow Simulations of Patient-Specific Heart Data

by Dimitris Metaxas , Scott Kulp , Mingchen Gao , Shaoting Zhang , Zhen Qian , Leon Axel , D. Metaxas , S. Kulp , M. Gao , S. Zhang , Z. Qian , L. Axel