DMCA

Efficient and Accurate Approximations of Nonlinear Convolutional Networks

by Xiangyu Zhang , Jianhua Zou , Xiang Ming , Kaiming He , Jian Sun