DMCA

The Application of Two-level Attention Models in Deep Convolutional Neural Network for Fine-grained Image Classification

by Tianjun Xiao , Yichong Xu , Kuiyuan Yang , Jiaxing Zhang , Yuxin Peng , Zheng Zhang