DMCA

QoS-Aware Publish-Subscribe Service for Real-Time Data Acquisition �

Cached

Download Links

by Xinjie Lv , Xin Li , Tian Yang , Zaifei Liao , Wei Liu , Hongan Wang
Citations:5 - 0 self