DMCA

Frequency of and Predictive Factors for Vascular Invasion after Radiofrequency Ablation for Hepatocellular Carcinoma

by Yoshinari Asaoka , Ryosuke Tateishi , Ryo Nakagomi , Mayuko Kondo , Naoto Fujiwara , Tatsuya Minami , Masaya Sato , Koji Uchino , Kenichiro Enooku , Hayato Nakagawa , Yuji Kondo , Shuichiro Shiina , Haruhiko Yoshida , Kazuhiko Koike