DMCA

MicroNano2008-70023 A BULK MICROMACHINED TUNABLE DUAL-MODE MICROWAVE BANDPASS FILTER ON COPLANAR WAVEGUIDE

by Min Miao , Jingpeng Bu , Liwei Zhao , Yufeng Jin , Yangfei Zhang