DMCA

High Performance LDPC Decoder on CELL BE for WiMAX System

by Juntao Zhao , Ming Zhao , Haibin Yang , Jianwen Chen , Xiang Chen , Jing Wang