DMCA

RESEARCH ARTICLE Open Access Identification of drought-responsive microRNAs in

by Tianzuo Wang , Lei Chen , Mingui Zhao , Qiuying Tian , Wen-hao Zhang