Feature Selection using PSO-SVM

by Chung-jui Tu, Li-yeh Chuang, Jun-yang Chang, Cheng-hong Yang