Z (2010) A novel microRNA and transcription factor mediated regulatory network in schizophrenia

by Jingchun Sun, Xue Gong, Benjamin Purow, Zhongming Zhao
Venue:BMC Syst Biol