Polychromatic Coloring for Half-Planes (2010)

by Shakhar Smorodinsky, Yelena Yuditsky