All optical reconfiguration of optomechanical filters

by Parag B. Deotare, Irfan Bulu, Ian W. Frank, Qimin Quan, Yinan Zhang, Rob Ilic, Marko Loncar