Towards Unified Human Parsing and Pose Estimation

by Jian Dong, Qiang Chen, Xiaohui Shen, Jianchao Yang, Shuicheng Yan