Relational approach for shortest path discovery over large graphs

by Jun Gao, Ruoming Jin, Jiashuai Zhou, Jeffrey Xu, Yu Xiao, Jiang Tengjiao Wang
Venue:Proc. VLDB Endow