Supporting QoS in IEEE 802.11e Wireless LANs

by Xiang Chen Member, Xiang Chen, Hongqiang Zhai, Student Member, Xuejun Tian, Yuguang Fang