Optimizing web search using social annotations (2007)

by Shenghua Bao, Xiaoyuan Wu, Ben Fei, Guirong Xue, Zhong Su, Yong Yu
Venue:IN: WWW ’07