Large Scale Fuzzy pD ∗ Reasoning Using (2011)

by Chang Liu, Guilin Qi, Haofen Wang, Yong Yu
Venue:MapReduce’, in International Semantic Web Conference