Multi-instance multi-label learning

by Zhi-hua Zhou, Min-ling Zhang, Sheng-jun Huang, Yu-feng Li
Venue:Artificial Intelligence