Learning to Detect A Salient Object (2007)

by Tie Liu, Jian Sun, Nan-ning Zheng, Xiaoou Tang, Heung-yeung Shum
Venue:In CVPR