CloudScale: Elastic Resource Scaling for Multi-Tenant Cloud Systems

by Zhiming Shen, Sethuraman Subbiah, Xiaohui Gu, John Wilkes