Diversified Trajectory Pattern Ranking in Geo-Tagged Social Media ∗

by Zhijun Yin, Liangliang Cao, Jiawei Han, Jiebo Luo, Thomas Huang