Evolution of DL-Lite Knowledge Bases

by Diego Calvanese, Evgeny Kharlamov, Werner Nutt, Dmitriy Zheleznyakov