Locomotion Planning of Humanoid Robots to Pass Through Narrow Spaces (2004)

by Fumio Kanehiro, Hirohisa Hirukawa, Kenji Kaneko, Shuuji Kajita, Kiyoshi Fujiwara, Kensuke Harada, Kazuhito Yokoi
Venue:Proc. 2004 IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation