Ranking with recursive neural networks and its application to multi-document summarization (2015)

by Ziqiang Cao, Furu Wei, Li Dong, Sujian Li, Ming Zhou
Venue:In AAAI