Fast neighborhood graph search using cartesian concatenation. (2013)

by J Wang, J Wang, G Zeng, R Gan, S Li, B Guo