Fduqa on trec2004 qa track (2004)

by Lide Wu, Xuanjing Huang, Lan You, Zhushuo Zhang, Xin Li, Yaqian Zhou
Venue:In Proceedings of TREC