Verification of Computation Orchestration via Timed Automata (2006)

by Jin Song Dong, Yang Liu, Jun Sun, Xian Zhang
Venue:In ICFEM