Survey on credit card fraud detection methods (2012)

by Krishna Kumar Tripathi, Mahesh A Pavaskar