Quick map matching using multi-core cpus (2012)

by Renchu Song, Wei Lu, Weiwei Sun, Yan Huang, Chunan Chen
Venue:In GIS'12