negative prognostic marker, increases migration and decreases radiosensitivity in cancer cells. Cancer research (0)

by Z Guan, Wang XR, Zhu XF, Huang XF, J Xu, Wang LH
Venue:Wan XB, Long ZJ, Liu JN, Feng GK, Huang W, Zeng YX, Chen FJ and Liu Q. Aurora-A, a