Gait analysis using wearable sensors (2012)

by W Tao, T Liu, R Zheng
Venue:Sensors