Gross-Zagier formula for GL2 (0)

by Shou-Wu Zhang
Venue:Asian J. Math