Peer-to-Peer Grids (2003)

by G Fox, D Gannon, S-H Ko, S Lee, S Pallickara, M Pierce, X Qiu, X Rao, A Uyar, M Wang, W Wu